PayPort

Online platby kartou na Váš účet.

PayPort je jednoduchá web aplikácia umožňujúca prijímať platby kartou na Váš účet. Platby sa realizujú bezpečným spôsobom na stránkach banky, u ktorej máte túto službu aktivovanú. Platca prostredníctvom aplikácie PayPort vyplní svoje identifikačné údaje a sumu platby a následne je presmerovaný na stránku banky, kde vyplní len číslo karty. PayPort si interne robí záznamy o platbách, ktoré je možné sprístupniť viacerým používateľom (k výpisu od banky má prístup len oprávnená osoba).

Funkcie:

jednoduchá implementácia platby

Z web stránky, z ktorej chcete realizovať platbu stačí prísť na stránku pay.jsp aplikácie PayPort cez odkaz obsahujúci minimálne jeden povinný parameter.

Príklad postupu implementácie pre platbu registračného poplatku na konferenciu:
Na stránku konferencie, napr. po registrácii účastníka je potrebné uviesť odkaz na stránku, kde beží aplikácia PayPort. Parametre odkazu(všetky začínajú písmenami "pp"):

pppaymentid - variabilný symbol pridelený danej konferencii. Jediný povinný parameter. Bez neho PayPort platbu neumožní.

Nasledujúce parametre sú voliteľné. Platí, že ak sú uvedené v odkaze, PayPort ich hodnoty predplní vo formulári a platca ich nemôže zmeniť.
 • ppname - meno platcu
 • ppsurname - priezvisko platcu
 • ppemail - email platcu, na túto adresu dostane notifikácie od aplikácie
 • ppamount - suma platby, desatinné miesta sú oddelené bodkou ".".
 • ppmsg - poznámka ku platbe, sem je možné uviesť stručnú správu pre príjemcu platby
Príklad odkazu s jedným povinným parametrom:
http://univac.savbb.sk:8080/payport/pay.jsp?pppaymentid=0000000022"

kde 0000000022 je pridelený variabilný symbol platby.

Príklad odkazu s povinným a voliteľnými parametrami:
http://univac.savbb.sk:8080/payport/pay.jsp?pppaymentid=0000000022&ppname=Ján&ppsurname=Pokusný&ppamount=220.00"

kde 0000000022 je pridelený variabilný symbol platby. Platca je Ján Pokusný a požadujeme od neho sumu 220.00 EUR. Upozornenie: Ak hodnoty parametrov odkazu obsahujú špeciálne znaky ako napr. diakritku, musia byť v kódovaní UTF-8, prípadne prekódované do URL kódovania aby sa zobrazili na stránke PayPort korektne.

vytváranie podúčtov

Vytvorenie podúčtu v PayPort je priradenie názvu a oprávnenej osoby ku konkrétnemu variabilnému symbolu, na ktorý budú prevádzané platby. PayPort umožní platbu len platcovi, ktorý príde na stránku PayPort s platným variabilným symbolom. Takto je možné vytvoriť ľubovolne veľa "podúčtov" a ku každému z nich priradiť osobu, ktorá bude mať prístup ku záznamom o realizovaných platbách.

notifikácie emailom

Pri žiadosti o platbu posiela PayPort email
 • platcovi; obsah emailu je informácia o prijatí žiadosti o platbu s odkazom na stránku banky, kde môže platbu realizovať, ak by sa tak rozhodol urobiť neskôr (PayPort ho na túto stránky presmeruje hneď po zadaní údajov o platbe). Komunikácia s bankou je zabezpečená a príslušný odkaz má presne stanovený tvar s digitálnym podpisom vlastníka účtu, na ktorý bude smerovaná platba.
Pri potvrdení realizácie platby zo strany banky posiela PayPort email
 • oprávnenej osobe, ktorá je priradená danému variabilnému symbolu, na ktorý bola požadovaná platba. Email obsahuje údaje o platbe ako boli vyplnené na stránke PayPort, časové údaje o zadaní a prijatí platby a cenzurované číslo kreditnej karty, ako ho poslala banka pri potvrdení platby.
 • platcovi; rovnaký obsah emailu ako v prípade oprávnenej osoby.
 • správcovi účtov s rovnakým obsahom ako v predošlých bodoch

prehľady

Po prihlásení sa na stránku PayPort môže oprávnená osoba vidieť zoznam jej pridelených podúčtov. Pre každý podúčet vidí prehľad platieb so sumárom, kde je uvedený celkový súčet realizovaných platieb a počty platieb čakajúcich, zrušených a chybných.

administrácia

Administrátor aplikácie má možnosť nastaviť parametre potrebné pre komunikáciu s bankou:
 • identifikáciu platobného miesta
 • privátny kľúč majiteľa účtu pre komunikáciu s bankou
 • číslo účtu vo formáte IBAN
 • adresu web stránky, na ktorú banka posiela odpoveď po realizácii platby,
a vytvárať používateľov dvoch základných kategórií: oprávnených, ktorí majú prístup ku im priradeným podúčtom a správcov účtov, ktorí môžu vytvárať podúčty a priraďovať ku nim oprávnených používateľov.